PlayonCrayon-Brand-Logo

สีเทียน ปลอดสาร Playon Crayon

สามารถนำเข้าปากได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย

สีเทียน ปลอดสาร Playon Crayon เล่นได้นานรูปทรงออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อฝึกให้เด็กๆจับแบบ “Triple grip” คือการใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วโป้งจับ เป็นการปูพื้นฐานของการจับดินสอในอนาคต สามารถเล่นได้หลายรูปแบบโดยการนำมาเรียงต่อกันและนำมาสวมนิ้วเล่นได้

Add line@
Add fb messnger
Call 0891530539

Showing all 2 results