Search
Close this search box.

“โรคอ้วนในเด็ก” ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆพ่อแม่ควรรู้

โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในสังคมขณะนี้ เด็กที่มีน้ำหนักเกินจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนในอนาคตที่สูงขึ้น ทางการแพทย์มองว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และรูปร่างที่ไม่สมดุล อย่างไรก็ตาม สามารถป้องกันและรักษาได้ หากคุณครู่มีความรู้และเข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการที่ถูกต้องในการป้องกัน

โรคอ้วนในเด็ก

สาเหตุโรคอ้วนในเด็ก

เกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุที่ทำให้เด็กเกิดความยากลำบากในการควบคุมน้ำหนักตัว ซึ่งสาเหตุที่สำคัญสุดคือพื้นฐานทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินและการเคลื่อนไหวของเด็ก

จากข้อมูลสถิติ Thailand Health Examination Survey พบว่าเด็กที่มีพ่อแม่ที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสเป็นโรคอ้วนมากขึ้น ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนสำคัญไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องของปัจจัยทางทรัพย์สินที่ส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมทางกีฬาที่เพียงพอ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการเคลื่อนไหวของเด็ก เช่น การบริโภคอาหารที่มีปริมาณแคลอรีสูง การบริโภคอาหารแบบไม่มีสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน การดูทีวีหรือเล่นเกมส์เพียงพอรับมือ และการหลับนอนไม่เพียงพอ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อสภาวะที่เรียกว่า “พฤติกรรมเสริม” ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่

ผลกระทบ

มีผลกระทบที่แท้จริงต่อด้านต่างๆ ของชีวิตของเด็ก โรคอ้วนสามารถส่งผลต่อสุขภาพทางกาย และสามารถส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพระยะยาวในเด็กเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

  1. ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
  2. ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิต
  3. ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
  4. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและเพื่อนร่วมเรียน
ด้านผลกระทบ
สุขภาพทางกายโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
สุขภาพทางจิตความเครียด ภาวะซึมเศร้า
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ความข้าพเจ้าของร่างกายลดลง ทำให้สมาธิและความจำเสื่อม
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและเพื่อนร่วมเรียนการกีดกันและความล้อเลียน

การลดโรคนี้ในเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กในปัจจุบันและอนาคต

วิธีการให้อาหารที่เหมาะสมกับเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก

การให้อาหารที่เหมาะสมและสมดุลกับเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. คำแนะนำเบื้องต้น:

ควรให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณเหมาะสม เช่น เนื้อสัตว์ ถั่ว เมล็ดที่ต่างๆ ควรเลือกอาหารที่มีไขมันในปริมาณน้อยและเลือกใช้น้ำตาลที่น้อยๆ ในอาหารที่เตรียมให้กับเด็ก

2. การสร้างเมนูอาหารสมดุลย์:

สร้างเมนูอาหารที่สมดุลย์ โดยรวมอาหารที่ถูกกฎของหมู่อาหารทั้ง 5 หมู่อาหารด้วยกัน เช่น เนื้อสัตว์ รวมถึง ข้าว ขนมปัง และผลไม้ เพื่อให้ได้รับอาหารทุกประเภท

3. การสำรวจและเฝ้าระวังการรับประทาน:

สำรวจและเฝ้าระวังการรับประทานอาหารของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การตรวจสอบส่วนประกอบของอาหาร เช่น เนื้อ ผัก ผลไม้ และสารอาหารอื่นๆ ที่อยู่ในอาหารที่เด็กกำลังรับประทาน
อีกทั้งการเฝ้าระวังสัญญาณของเด็กเมื่อจะหยุดการรับประทานอาหาร เพื่อประเมินระดับความอิ่มของเด็ก และลดความเสี่ยงในการทานอาหารเกิน

ผลกระทบของในระยะยาว

เป็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบมากในระยะยาว โรคอ้วนสามารถทำให้เกิดผลกระทบอันแรงกล้าใต้ด้านต่างๆ ของชีวิตของเด็ก อย่างเช่น

  • เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
  • เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล
  • มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ และมะเร็งในอนาคต

การเป็นโรคอ้วนยังสามารถส่งผลกระทบทางสังคมและอารมณ์ของเด็กได้อีกด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณยืนยันว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนมักจะมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเอง และมีความเป็นอยู่ทางสังคมที่ยากลำบากกว่าเด็กที่ไม่มีปัญหานี้

ผลกระทบวิธีการลดผลกระทบ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายแบบสมดุล
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวชการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบของโรคนี้ในระยะยาว ควรให้ความสำคัญกับการลดน้ำหนักและรักษาสุขภาพให้อยู่ในระดับที่ดี นอกจากนี้ครู พ่อแม่ และสถานศึกษายังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพเด็กได้ด้วย

สรุป

เพื่อป้องกันโรคนี้ จึงควรให้ความสำคัญกับการให้อาหารที่เหมาะสมและสมดุล รวมถึงสร้างแพลนอาหารและกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเด็ก เช่น การเล่นกีฬา การเดินทางโดยใช้ชีวิตประจำวัน และการหลีกเลี่ยงอาหารแปลกปลอมและอาหารที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน รวมถึงการสร้างบริบทและวงจรที่สนับสนุนสุขภาพเด็กในที่ทำงานและที่บ้านให้ดีที่สุด และสามารถศึกษาเทคนิคการเลี้ยงลูกน้อย เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share the Post:
preloader